Kontakt: 691 728 187 | E-mail: annabaluk@wp.pl

Zakres Usług


Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu:

1. Prawa cywilnego:

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych, majątkowych) od zakładów ubezpieczeń, osób fizycznych i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody w postępowaniu przesądowym, cywilno-sądowym, karno-sądowym i administracyjno-sądowym.
 • prawo rzeczowe (ochrona własności i posiadania, zasiedzenie, rozgraniczenie, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • prawo zobowiązań (roszczenia wynikające z umów, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia),
 • prawo spadkowe (dziedziczenie ustawowe i testamentowe, pomoc przy sporządzaniu testamentów, zapisy i polecenia, spory o zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku)
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo lokalowe,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • prawo antymonopolowe i konkurencji,
 • prawo arbitrażu,
 • prawo autorskie,
 • prawo budowlane i nieruchomości,
 • prawo ksiąg wieczystych i postępowania wieczysto-księgowego,
 • zabezpieczenie i windykacja należności,
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie negocjacji umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowaniu Klientów na etapie windykacji należności w postępowaniu egzekucyjnym,
 • przedsądowa egzekucja roszczeń.

 

2. Prawa karnego, karnoskarbowego, wykonawczego i wykroczeń:

 • przybycie na miejsce zdarzenia,
 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),
 • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • obrona skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (w szczególności sporządzanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary, rozkładanie spłaty należności sądowych na raty),
 • prowadzenie spraw o ułaskawienie,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego,a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • sporządzanie analiz prawnych, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą.

 

3. Prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • sprawy o rozwód i separację,
 • alimenty (uzyskanie alimentów, podwyższenie/obniżenie alimentów, alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie),
 • władza rodzicielska i kontakty z dziećmi (ustalenie kontaktów, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka),
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka,
 • sprawy majątkowe małżonków, w tym podział majątku wspólnego,
 • udzielanie porad prawnych,
 • opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
 • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym.

 

4. Prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych:

 • analiza prawna wszelkich zagadnień pracowniczych,
 • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia np. z członkami władz spółek, kontraktów menadżerskich,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
 • przygotowanie umów o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
 • pomoc i uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami i związkami zawodowymi,
 • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zarówno w ramach stosunków pracy jak i umów cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia,
 • reprezentacja pracodawców i pracowników w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, na wszystkich etapach postępowania m.in. w zakresie sporów o wynagrodzenie, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odprawy, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy, jak również sporów związanych z naruszeniem dóbr osobistych pracowników, dyskryminacji oraz mobbingu,
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, zasiłków, spornych składek,
 • sprawy z KRUS.

 

5. Prawa gospodarczego i handlowego:

 • prowadzenie bieżącej korporacyjnej obsługi przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń,
 • obsługa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rejestracji spółek i innych podmiotów prawa handlowego,
 • tworzenie i analiza umów spółek i statutów,
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej czy też sądami rejestrowymi,
 • przygotowanie i negocjowanie projektów umów oraz ugód,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych przedsięborców,
 • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców,
 • reprezentacja przedsiębiorców na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

 

6. Prawa administracyjnego:

 • reprezentacja w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi,
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń itp.